Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka

Poziv javnosti

V Gabrovki se predvideva priprava OPPN za gospodarsko cono EUP GA-05 IG -OPPN za namen ureditve gospodarske cone (bivši proizvodni obrat Presada). Postopek se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2. Prva faza pred začetkom priprave OPPN je skladno z 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št., 61/17) oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Občina Litija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 30. 12. 2019 poda morebitne pisne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo OPPN na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predloge in pripombe je možno posredovati tudi na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si