Predpisi

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6938

Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3549

Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v Občini Litija

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0315